Venezuelan yhdistyneen sosialistisen puolueen ohjelmaluonnos

Posted: 2.2.08 in +Venezuela

Presidentti Hugo Chávez ehdotti 15.12.2006 maansa vallankumouksellisten voimien yhdistämisen välineeksi ja sosialismin rakennustyötä varten Venezuelan yhdistyneen sosialistisen puolueen (PSUV) perustamista. Puolueen varsinainen perustamiskokous pidettiin 2.11.2007. Tuossa vaiheessa kuusi miljoonaa venezuelalaista oli jo täyttänyt jäsenhakemuksen. Puolue piti 12.1.2008 puoluekongressin, johon osallistui 1 676 valtuutettua paikallisosastojen edustajaa. Kokouksessa väiteltiin ja keskusteltiin puolueohjelmaluonnoksesta, uuden puolueen asemasta ja sen toimintaperiaatteista. PSUV julkaisi 23.1.2008 väliaikaisen johtonsa laatiman puolueohjelmaluonnoksen ja poliittisen asiakirjansa.

PSUV:N OHJELMALUONNOKSEN SISÄLLÖSTÄ

 

1. VALLANKUMOUKSEN PUOLUSTAMINEN JA SOSIALISMIN RAKENTAMINEN

Vallankumouksen lähtökohtina ovat Hugo Chávezin johtaman bolivaarisen vallankumoushallituksen tinkimätön puolustaminen ja Venezuelan kansan tahto rakentaa 21. vuosisadan sosialismia. PSUV on väline, jonka avulla vallankumousprojektin tavoitteet, muodot ja menetelmät toteutetaan. Lisäksi painotetaan kullakin hetkellä niitä tunnuksina, jotka voivat helpottaa siirtymistä vallitsevasta tilasta aiottuun päämäärään.

 

2. INTERNATIONALISMI

Bolivaarinen sosialistinen vallankumous tapahtuu kansainvälisessä viitekehyksessä ja kansallisissa puitteissa. Ohjelmalliset näkemykset perustuvat kahteen erilaiseen aspektiin. Toisaalta tahto sosialismiin siirtymiseen pohjautuu historiallisen kehityksen luomien aineellisten perusteiden tulkintaan maailman mitassa ja toisaalta taas maan omiin välittömiin edellytyksiin nykyhetkellä.

 

Perustuen bolivaariseen perinteeseen PSUV:n ohjelma taistelee internationalismin puolesta. Se ottaa lähtökohdakseen vallankumouksen suurten tavoitteiden toteutumisen vasta, kun Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansat saavuttavat yhtenäisyyden sekä kansallisen ja yhteiskunnallisen vapautumisen. Lisäksi tämä päämäärä ratkeaa vasta, kun maailman kaikki kansat ovat haudanneet kapitalismin avatakseen oven ihmisyyden historian uudelle aikakaudelle.

 

Puolueen internationalismin konsepti ei ole pelkästään yksinkertaista ”kansainvälistä veljeyttä kansojen kesken” eikä myöskään pelkkää suvaitsevaisuuteen kehottamista. Puolue kamppailee luodakseen todellisen yhdistyneen kansainvälisen anti-imperialistisen kansojen rintaman, joka vastustaa kaikkia vääryyksiä, joihin imperialismi sekaantuu yleismaailmallisesti.

 

3. KANSANVALLAN RAKENTAMINEN JA VALLAN SOSIALISOIMINEN

PSUV:n ohjelman tavoitteena on todentaa tunnus: ”Köyhyyden lopettamiseksi valta on annettava köyhille.”– tai paremmin sanoen kansalle. Tämä tapahtuu muodostamalla hallitus, joka edustaa kansanvallan neuvostoja, joissa työläiset, talonpojat, opiskelijat ja kansanjoukot asettuvat pääosaan poliittisen vallan harjoittamisessa.

 

Puolueohjelma ehdottaa myös poliittisen vallan sellaista sosialisointia, joka vahvistaa kansanjoukkojen suoraa päätöksentekovaltaa heidän omissa järjestöissään, heidän rajoittamatonta oikeuttaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen luomiseen ja demokraattiseen pääsyyn kaikkialle kulttuuripolitiikkaan

 

PSUV taistelee tehdäkseen kaupunkien, yhteisöneuvostojen, kuntien ja puolueosastojen itsehallinnosta totta. Se lupaa edistää demokratiaa ja kokouskulttuuria myös itse puolueessa. Puolue kamppailee, jotta kaupunkien hallituksille, kunnallis- ja yhteisöneuvostoille suodaan perustuslain mukainen oikeus alueidensa suunnitteluun, toimeenpanovaltaan ja hallintaan.

 

Puolue lupaa edistää kansalaisten suoraa ja välitöntä osallistumista, jotta suurin mahdollinen määrä miehiä ja naisia osallistuisi ongelmien ratkaisuun yhteiskunnan eri tasoilla sosialistisista kaupungeista yhteisö- ja kunnallisneuvostoihin asti koskien kansanvaltaa, sosiaalisia kampanjoita, vesi-, urheilu-, kulttuuri- ja asumiskomiteoita sekä armeijan reserviä. Teollisuustuotantoon puolue suosittelee kansan valvontaa ja työläisten itsehallintoa.

 

4. SUUNNITELMATALOUS JA YHTEISÖLLINEN VALTIO

Puolueohjelma edistää siirtymistä demokraattisesti suunnitellun ja valvotun talouden suuntaan sekä lakkauttaa vieraantuneen työn käytön ja pyrkii tyydyttämään joukkojen kaikki välttämättömät tarpeet. Vaikka kyseessä on siirtymäkausi valtiokapitalismin hallitsemista markkinavoimista kohti valtiososialismia ja säänneltyjä markkinoita, päämääränä on siirtyä kohti yhteisöllistä valtiososialismia, jonka strategisena tavoitteena on neutralisoida totaalisesti arvolain merkitys yhteiskunnan taloudessa.

 

PSUV rakentaa yhteiskunnan, joka kieltää suurmaatilat ja siirtää näiden maat vallankumouksellisen valtion, julkisten yhtiöiden, osuuskuntien ja järjestöjen käyttöön. Venezuela pyrkii kohti kollektiivista omistusta ja työvoiman käyttöä. Monopolit lakkautetaan. Omistuksen muodoista etusijalle asetetaan julkinen, välillinen ja välitön yhteiskunnallinen, yhteisöllinen, kansalaisten ja osuuskuntien omaisuus. Tämän lisäksi sallitaan sekaomistus sekä kunnioitetaan yhteisen edun mukaista yksityisomistusta, johon kohdistuu kuitenkin rajoituksia ja velvoitteita.

 

5. LUONNONSUOJELU JA TUOTANNON SUUNNITTELU

PSUV:n ohjelma ehdottaa luonnon säilyttämistä ja tuotannon suunnittelua niin, että se tyydyttää ihmisten kollektiiviset tarpeet harmoniassa ekosysteemin vaatimusten kanssa. Tämä toteutetaan mm. lisäämällä ekologisten tuotteiden kulutusta, julkisen liikenteen käyttöä, kehittämällä vaihtoehtoisia energiamuotoja ja nostamalla tietoutta energian säästämisessä.

 

6. VALLANKUMOUKSEN JA ITSENÄISYYDEN PUOLUSTAMINEN

Puolueohjelmassa huomioidaan myös vallankumouksen, kansallisen itsenäisyyden ja yleisen turvallisuuden puolustaminen. Nämä tehtävät lankeavat kansallisten asevoimien (FAN) ja aseistetun kansan yhteiselle liitolle. Vallankumouksen keskeisenä strategiana on puolueen, kansan ja armeijan keskinäinen liitto. Maan puolustuskoneisto täydentyy kansan miliisillä, yhteisöneuvostojen puolustuskomiteoilla ja niiden reservivoimilla.

 

7. VALTIO PERUSTUU KANSAN VALTAAN

PSUV haluaa edistää kansanvallan neuvostojen valtaan perustuvaa valtiorakennetta, jonka hallintaan työläiset, talonpojat, opiskelijat, kotiäidit, sivistyneistö, taitelijat, pientuottajat ja -yrittäjät kaupungeissa ja maaseudulla voivat osallistua demokraattisesti ja tasavertaisesti.

 

(ML – venezuelanalysis.com)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.